تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-37 لیلا میرزایی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بیان تاثیرات مثبت و سازنده و در عین حال آرامش بخش برخورداری و پرورش ارزش‌ های انسانی در زندگی نگارنده است. ارزش‌ هایی که پرورش آن ها با توکل به خداوند و زیر سایه و همراهی با استاد معنوی آغاز شد و همچنان در حال رشد و نمو است. پرورش این ارزش‌ ها بی شک به کسب شادی عمیق در کار و زندگیم منجر شده است.

شرح مطالب

مولانا چه عارفانه فرموده است “از محبت خارها گل می شود” در راه پرورش ارزش ها از آن روز که با “عشق ورزی بی توقع” آشنا شدم، زندگی من هر روز شیرین تر و خوش‌ تر شد. آموختم که چگونه عشق بورزم به استادم، به فرزندم، به همسرم و نه تمام انسان ها که تمام موجودات. جملگی آنها را استادان دانشگاه زندگی شناختم و دروسشان را قدر دانستم. استادم فرمودند “چون موتوری باش که از خود عشق ساطع کنی” و همین دستور عشق ورزی هر خاری را در راه من به گل بدل کرد. امروز سبکبال حرکت کردن، صبر و تحمل و پذیرش افراد و شرایط و خیر خواهی برایشان در من شکل گرفته و با مرور زمان و انجام تمرین ها در جهت پرورش بیشتر ارزش ها در من عمق می یابد.

آموختم که چگونه کینه، دروغ و خودپرستی را از خود دور کنم و بجای آن ها صداقت، تقوی، احترام به افراد و پذیرش آن ها را جایگزین بنمایم. در این راه به سلاح توکل به خداوند، ارتباط با استاد معنوی و امید مجهز هستم.

همچنان آموختم که شادی عمیق دراز مدت در عشق ورزی بی توقع و کمک بی ریا به نیازمندترین افراد حاصل می شود و طمع در کسب قدرت و ثروت و شهرت از آرامش من می کاهد.

مسؤلیت پذیری را یاد گرفتم که همانا نعمت های خداوند، در راس آن ها فرزندم امانت هایی در دست من هستند و تلاش کردم که خانه بهشتی باشد پر از آرامش و شادی برای اعضای آن. همچنین مسؤلیت پذیری در کار را جدی گرفتم و برای رسیدن به موفقیت پشتکار به خرج داده و امید داشتم به رحمت خدا و دعای خیر استادم.

یقین دارم که یکی از بهترین آموخته هایم شکرگزاری است. آموختم که از خداوند مهربان بابت نعمت همایش سپاسگزار باشم که همانا شکر نعمت بر نعمت هایم افزود. سپاسگزاری از سلامتی ام، از امکانات زندگیم و لحظه به لحظه قدردانی از چشمی که می بیند و گوشی که می شنود، به آگاهیم از وجود و قدرت خداوند افزود.

در این لحظه، عمیقا شادم، نه اینکه سختی در راه نیست که من به خدایی به مراتب بزرگ توکل و به استاد معنویم اعتماد می کنم، تقوی پیشه کرده و ایمان دارم که بهترین ها پیش خواهد آمد.