تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-11 سید مصطفی چراغچی

چکیده

باور دارم که با ایمان به اراده و حکمرانی خداوند بر تمام کائنات و هستی و وکیل قراردادن خداوند یکتا در تمام امور، تحقق اهداف فردی، اجتماعی، مادی و معنوی دست یافتنی است. تلاش برای تقویت ارزش های انسانی، معنا و مفهوم به زندگی ام بخشیده و به لطف خداوند، شادی روزافزون را تجربه می کنم. الهام بخش ترین واژگان در تعریف خط مشی و اهدافم، خدمتگزاری بی ریا و عشق ورزی بی توقع به تمام انسان ها و موجودات شده است.

شرح مطالب

ستایش عناوینی چون ایمان، توکل، بخشش، فداکاری، عشق و خدمتگزاری را از سال های دور شنیده ام. تعهد به احکام دینی و آداب اخلاقی را یگانه راه رسیدن به مقصود و رستگاری می دانستم. در انجام وظایف و امور جاری زندگی تلاش بسیار می کردم ولی همواره نگران نتیجه کار بودم و از وقوع رخدادهای پیش بینی نشده، هراس داشتم. ولی اکنون توانسته ام مفاهیم انتزاعی فضائل فوق را تا حدی به صورت ملموس و عینی درک کنم.

از زمانی که شروع به شکرگزاری قلبی نمودم، موهبت های الهی و رضایت خاطر و شادی واقعی را حس کردم و به سختی های زندگی در قالب مشکلات نمی نگرم بلکه با عنوان مساله و دروس دانشگاه زندگی آن را می پذیرم.

از زمانی که به گرداننده امور ایمان راسخ آوردم و تمرین توکل را شروع کرده ام، آرامش مطلوبی را تجربه می کنم و وقایع بیرونی تاثیر کمتری بر حال درونی من دارند. رها زندگی کردن همراه با خوشبینی و امید به آینده، لذت بخش ترین دستاوردِ تمرین آزاد شدن از قید و بندها و توقعات برای من بوده است.

تلاش برای عشق ورزی بی توقع، علاوه بر افزایش شادی، توانایی پذیرش دیگران را نیز در من تقویت کرد به نحوی که آغاز فرآیند بخشش دیگران و قابلیت درک سایرین در موقعیتی که قرار دارند، فراهم شد.

الگوی سازنده چهارچوب زندگی ام، خدمتگزاری بی ریا شده است. خدمت به خانواده، دوستان، همکاران و همه افرادی که با آنها در تعامل هستم، دلیل جذب محبت متقابل شده است.

معتقدم که هر انسانی در راستای استعداد ذاتی خود، وظیفه و ماموریتی دارد. چنانچه با برخورداری و نگاه داشت ارزش های انسانی و با ارسال عشق به همه کائنات، به ماموریت خویش بپردازیم، دنیای ما بهشت برین خواهد بود.