تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-32 امیرحسین کاهه

چکیده

من با مراجعه به جداول فضائل و رذائل اخلاقی ارزش های بخشش، توکل، خیرخواهی، سپاسگزاری و عشق را در خود پرورش داده ام. برخورداری از این ارزش ها باعث آرامش درونی من شد، که این امر باعث بهتر شدن روابط اجتماعی و رشد فردی من گردید که البته این آرامش را می توان به دیگران نیز منتقل کرد.

برای دستیابی به پرهیزگاری کامل و عروج معنوی و دستیابی به شادی عمیق ابتدا باید هدف دقيقی را تعيين کنيم، سپس برای رسيدن به آن برنامه ريزی دقيقی داشته باشيم و در پی آن بايد ارزش های اخلاقی را درخود پرورش دهيم.

شرح مطالب

بخشش، توکل، خیرخواهی، سپاسگزاری و عشق بيشترين فضائلی بود که روی پرورش آن ها تمرکز کرده ام. البته که باید تمرين ها ادامه دار باشند تا انسان به نتايج قابل قبولی دست یابد. بنظر مي رسد اين ارزش ها از بالاترين و مهمترين ارزش های انسانی هستند که اگر هميشه آن ها را در خود پرورش دهيم سرانجام بسيار شگفت انگيزی برای خود و ديگران بوجود خواهيم آورد.

تمام اين ارزش ها عواملی هستند برای آرامش درونی که برای انتقال این آرامش به تمام افرادی که در کنار ما وجود دارند اعم از آشنا و غريبه کمک شایانی می نمایند. این ارزش ها در مجموع باعث شادی بيشتر برای خود و تمام افرادی که با ما برخورد دارند مي شود. هم چنين علتی هستند برای رشد اقتصادی، اجتماعی، سياسی، هنری و ... یک کشور و جامعه بشری.

اولين و مهمترين توصيه ای که پيشنهاد مي کنم اين هست که اول هدفی مشخص را تعيين کنيم چون داشتن هدف انگيزه ايست قوی برای رو به جلو رفتن و رشد کردن. دومين مورد که خيلی مهم و کليدی است، این است که چطور ارزش های اخلاقی را در خود پرورش دهيم اين دو اساسی ترين و اصولی ترين پايه ايست برای شاد بودن هر فردی که در اين کره خاکی زيست مي کند.