تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-28 فریده علی بخشی

چکیده

خداوند را هزاران بار شاکرم که با الطاف خود مرا با استاد بزرگواری آشنا کرد که راه شاد زیستن را از کسب ارزش های انسانی چون توکل، صبر، ایمان، پذیرش، بخشش و موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع به من آموختند. استاد معنوی که خود مظهر و الگوی کامل فضائل اخلاقی هستند و با خدمتگزاری بی ریا و با عشقی خالص و بی توقع زندگی خود را وقف شاد بودن من و دوستان زیادی کرده اند.

شرح مطالب

من در گذشته فردی در ظاهر آرام و حساس ولی در باطن نگران و همیشه مضطرب بودم و دنبال آرامش درونی بودم. بخاطر شغل همسرم و جنگی که کشورم درگیر آن بود این اضطراب و افکار منفی در من شدت گرفته بود. بالطبع اثرات مضر آن بر روی فرزندانم هم بود. بعد هم که همسرم را از دست دادم این اضطراب،که من به تنهایی چگونه می توانم زندگی کنم و از پس مشکلات برآیم اضطرابم را افزون کرد تا با کلاس های آقای دکتر بهادری نژاد آشنا شدم. کلام ایشان سرشار از عشق و محبت عمیق بود، عشق به خداوند و نعمت هایش و اعتماد کامل به خداوند که بهترین ها را برای ما می خواهد. پرورش ارزش های انسانی و دوری از رذائل اخلاقی را با کمک استاد معنوی ام در خود پیدا کردم و بارها تمرین کردم و اکنون نتایج عالی آن را در زندگی خودم و اطرافیانم مشاهده می کنم. اکنون معنی آرامش و شادی درونی را می دانم و نعمات بیشمار خداوند را می بینم و شکرگزار آن هستم. می دانم که زندگی بدون رنج نیست و این رنج ها برای تکامل من و دروسی از دانشگاه زندگی است و من باید با توکل به خدا و با آرامش سعی در حل آن داشته باشم. یاد گرفتم که من و همه مخلوقات خداوند یکی هستیم و برای همه آن ها خیر و عشق بخواهم و با خدمتگزاری و عشق بی ریا زندگی سرشار از شادی و آرامش داشته باشم. یاد گرفتم که پذیرش داشته باشم و همه را همان طور که هستند بپذیرم و دوست داشته باشم. اگر کسی آزارم داد ببخشم و برایش عشق و خیر بفرستم. به امید روزی که همه مردم جهان با عشق و خدمتگزاری و زندگی سرشار از شادی، آرامش و سلامتی در کنار هم زندگی کنند.