فایل صوتی

نیایش و سپاسگزاری

۶-۵ سپاسگزاری از خداوند

پروردگارا از تو سپاسگزارم که به من لطف نموده ای تا موثرترین خدمت بی ریا را به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل ارائه دهم.

خدایا از تو سپاسگزارم که روزم را با عشق شروع می کنم، روزم را با عشق پر می کنم و روزم را با عشق تمام می کنم. عشق عالیترین نشانه انسانیت است.

مهدی بهادری نژاد