۶-۳ نیایش صبحگاهی و مستمر

۶-۳-۱ نیایش صبحگاهی
۶-۳-۲ نیایش مستمر