چند کتاب مرتبط

سیاست های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش با همکاری ۶۴ نفر از صاحب نظران کشور در زمینه های مختلف در سال ۱۳۵۸ در محل نخست وزیری انجام شد.