چند کتاب مرتبط

۱۱-۲ شادي و زندگي

در این کتاب علت اصلی ناراحتی ها و گرفتاری های انسان و به طور کلی جوامع بشری را شناسایی کرده، راه حلی برای رفع آنها ارائه می کنیم.

انسان برای شاد زیستن خلق شده و تمام لوازم شاد زیستن را نیز در اختیار دارد. اما با ندانم کاری ها، مسائل اجتماعی- اقتصادی بسیار زیادی را برای خود و جامعه بشری به وجود آورده و محیط زیست را آلوده کرده است. راه و روشی که او در زندگی خود دنبال کرده نتوانسته برایش شادی بیافریند و زندگیش را با درد و رنجهای بسیار و غم و غصه های فراوان همراه کرده است. علاوه بر این، او با اعمال و رفتار خود باعث تخریب محیط زیست شده و ادامۀ حیات خود و سایر موجودات را به خطر انداخته است.